جزئیات محصول
برنج کامفیروزی

آذوقه


برنج کامفیروزی با عطر و طعم خوش یادآور ضیافت های پر مهر استان فارس

وزن های موجود