جزئیات محصول
برنج عنبر بو

آذوقه


برنج عنبر بو با دانه های گرد و تو پر خود به یادآور عطری رویای از جنوب ایران

وزن های موجود