هم خوان

برنج همخوان خوشپخت ترین برنج مزارع هندوستان و پاکستان است. کیفیت پخت و عطر خوب این برنج میتواند همخوان خوبی برای انواع خورشت ها و خوراک های ایرانی شما عزیزان باشد